Gwarancja Schwab

Oświadczenie gwarancyjne

Warunkom gwarancji podlegają wymienione niżej produkty, które wprowadza się do obrotu pod marką SCHWAB.

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Sprzedawca gwarantuje solidność i jakość dostarczanych przez siebie produktów w następujących okresach:
  • Spłuczki: dziesięć (10) lat, z wyjątkiem elementów gumowych i elektronicznych (elektroniczne systemy spłukujące), dla których okres gwarancji wynosi odpowiednio dwa (2) lata i jeden (1) rok.
  • Wyroby ceramiczne: pięć (5) lat.
  • Złącza i kolana odprowadzające: dziesięć (10) lat.
  • Deski sedesowe: pięć (5) lat.
  • Akrylowe brodziki i wanny: dziesięć (10) lat.
  • Systemy hydromasażu: dwa (2) lata.
  • Produkty szklane: dwa (2) lata.
  • Systemy odpływowe: dwa (2) lata.
  • Odwodnienia liniowe podłogowe: dziesięć (10) lat.
Okres gwarancji udzielony przez Sprzedającego obowiązuje od daty widocznej na fakturze Sprzedającego.

Sprzedający, na piśmie, może ustalić inny okres gwarancji na produkty.

Niewielkie różnice w jakości, wymiarach i kolorze, które są technicznie nieuniknione i powszechnie dopuszczalne w praktyce handlowej oraz normalne zużycie produktów i ich części, nie mogą stanowić podstaw do roszczenia na podstawie niniejszego artykułu.

Nabywca, na mocy niniejszego artykułu, ma prawo do roszczeń wobec Sprzedającego wyłącznie wtedy, gdy Nabywca może przedstawić Sprzedającemu paragonu lub fakturę potwierdzające zakup dostarczonych produktów.

Gwarancja nie ma zastosowania jeśli wada, usterka lub związana z nimi strata wynika z nieprzestrzegania stosownych instrukcji montażu, z przyczyn zewnętrznych lub niewłaściwego użytkowania lub z powodu napraw lub zmian dokonanych w produkcie przez stronę trzecią bez pisemnej zgody Sprzedającego.

Sprzedający, według swojego uznania, w okresie gwarancyjnym dokona bezpłatnie naprawy wadliwych produktów lub wymieni je na produkty wolne od wad.
Gwarancja nie dotyczy produktów, które Sprzedający wyraźnie wyłączył z gwarancji ani produktów składających się z pozostałości lub partii specjalnych, chyba że Sprzedawca wyraźnie oświadczył, że są objęte gwarancją.

Postojna, luty 2021

Nazwisko osoby odopowiedzialnej
 Andrej Kobal
Dyrektora R & D 


Filtry